+359 889 238 674 | +359 879 124 321 | +359 884 163 422 I +359 886 162 080 OFFICE@BAJATOURS.BG

Визи и застраховки

“БАЯ ТУРС” ООД притежава Застрахователна полица за застраховка “Професионална отговорност на туроператора” с номер 13160173000000033/27.06.2017 със срок на действие  до 11/07/2016 год. и съответния Сертификат към нея  издадени от ЗАД “Алианц България”, с адрес гр. София 1000, бул. “Княз Дондуков” № 59, телефон за справки на застрахователя – (02) 930-2166.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО ЗАСТРАХОВКА “ОТГОВОРНОСТ НА ТУРОПЕРАТОРА” НА ЗАД “АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ”

“IX. Изплащане на застрахователно обезщетение

18. При настъпване на застрахователно събитие по покритите в настоящите условия застрахователни рискове всеки от потребителите има право на пряк иск срещу Застрахователя при предявяване на писмена претенция, придружена от:

18.1. договор за организирано пътуване;

18.2. писмен отказ на Застрахования за изплащане на дължимите суми в случаите, когато пътуването не е започнало или вече е приключило, но са предоставени само част от услугите, уговорени в договора;

18.3. удостоверение от контрагентите /доставчиците на туроператора за неразплащане от страна на туроператора;

18.4. доказателства за извършени разходи;

18.5. при откриване на производство по несъстоятелност – решение за откриване на производството.

19. Когато пътуването вече е започнало и туроператорът не изпълни задължението си да върне потребителя до началния пункт на пътуването,
Застрахователят след писмено уведомление от туроператора, негов контрагент / доставчик или от потребителя може да осигури заплащането директно на контрагентите и доставчиците в рамките на лимита на отговорност на разходите, свързани с престоя и връщането на потребителя от мястото на пребиваването му до началния пункт на пътуването, включително и подслон и храна за времето на принудителен престой.

20. При настъпило застрахователно събитие Застрахователят е длъжен да уведоми Министерство на икономиката не по-късно от 1 работен ден от получаването на уведомлението за събитието.

21. В случаите, когато ЗАСТРАХОВАНИЯТ признае, респ. удовлетвори изцяло или частично претенции без съгласието на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, последният има право да откаже изцяло или частично изплащане на застрахователно обезщетение.

21.1. Спогодба, сключена между увреденото лице и ЗАСТРАХОВАНИЯ, както и признаването на задължението на ЗАСТРАХОВАНИЯ, извършени без съгласието на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, имат действие за ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ само ако той ги одобри след това.

22. Застрахователят заплаща всички разходи, задължения и разноски, направени с неговото писмено съгласие за разследването, защитата или
преговорите за уреждането на всяка щета, възникнала по повод на действие, извършенов рамките на срока на застраховката освен в случаите, когато лимитът на отговорност е бил изчерпан.

23. Общият размер на всички плащания не може да надвишава общия лимит на отговорност в агрегат, посочен в полицата за всяко покритие поотделно.

24. Застрахователното обезщетение се изплаща от Застрахователя в 15 дневен срок от представяне на всички документи, необходими за определянето му.

25. Когато за същия застрахователен риск и за същия период Застрахованият има сключена застраховка при друг застраховател, по всяка застраховка се дължи обезщетение в размер на такава пропорция, съразмерна на застрахователните суми по застрахователните договори.

26. След изплащане на застрахователно обезщетение в случаите на открито производство по несъстоятелност, Застрахователят има право да възстанови платените суми, ако е налице умишлено увреждане от страна на Застрахования, като предяви вземането си по реда на чл. 685 от Търговския закон и се удовлетвори по реда на чл. 722,ал. 1 от Търговския закон.

Договор

за организирано пътуване

Общи условия

за организирано пътуване

Важна информация

за организирано пътуване

Политика

за използване на бисквитки